ความถี่ = 30 (Hz)
ความกว้างสลิต = 50 (m)

อัตราเร็วคลื่น = 1500 m/s