การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

อัตราเร็วต้น (m/s)

มุมเริ่มต้น (deg)