การแกว่งของลูกตุ้มเพนดูลัม

มุมเริ่มต้น θ(0) (deg)

ความเร็วต้น ω(0) (rad/s)

ความยาวแขนเพนดูลัม L (m)

สัมประสิทธิ์ความหน่วง D

แอมพลิจูดของแรงขับ F

ความถี่ของแรงขับ Ω (rad/s)

เฟสเริ่มต้นของแรงขับ φ