มวลก้อนที่ 1
มวล (kg):

ความเร็วต้น (m/s):

มวลก้อนที่ 2
มวล (kg):

ความเร็วต้น (m/s):