ลงทะเบียนอบรม การสร้างสื่อออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ฟิสิกส์ ครั้งที่หนึ่ง

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง การสร้างสื่อออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ฟิสิกส์ ในวันพุธที่ 12 กันยายน เวลาบ่ายโมงตรง ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นหก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื้อหาการอบรม:

  • การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วยภาษา HTML และ JavaScript
  • การจำลองทางฟิสิกส์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข
Workshop on physics-based game engine
Research and Development
  • Seismic imaging
  • Scientific computing
  • Computational fluid dynamics
  • Computer-assisted instructions
Physics Instruction Media
Copyright © 2013-2018 Mahidol University Center for Scientific Computing. All rights reserved.
272 Rama VI Road, Room P416, Ratchathewee, Bangkok 10400, THAILAND. Tel: +66 (0)2 201 5770-1 Fax: +66 (0)2 354 7159